SPORT-VIDA
Check the Official Sportvida Partner in your country RU UA CZ SK FI

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W SPORTVIDA SP. Z O.O.

I. Szanujemy i chronimy prywatność naszych Klientów.Dlatego też jasno określamy naszą politykę prywatności:

1. Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo.  

2. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy firmy SPORTVIDA SP. Z O.O. 

3. Wszystkie dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Są one przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). 

4. Gromadząc dane za pośrednictwem naszej strony www.sportvida.eu (po zarejestrowaniu i zalogowaniu się Klienta do panelu sprzedaży B-2-B) przechowujemy dane osobowe Klienta na bezpiecznym serwerze.

II. W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe:

1. Wszystkie gromadzone przez nas dane osobowe wykorzystujemy jedynie do realizacji zamówień (za pośrednictwem panelu B-2-B) lub w celu informowania o aktualnych promocjach i nowościach.  

2. Wprowadzenie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do dokonania rejestracji w panelu B-2-B, realizacji zamówień, dostarczenia wysyłki, a także otrzymywania informacji typu newsletter.
3. Gromadzimy następujące dane (niezbędne do realizacji zamówień Klientów):
      -imię i nazwisko/ nazwa firmy
      -adres e-mailowy,
      -adres pocztowy,
      -adres dostawy (jeżeli jest inny niż podany adres pocztowy),
      -numer telefonu,
      -NIP,
      -szczegóły dotyczące płatności czy dane konta bankowego.
III. Ważne informacje dodatkowe:
1. W każdym momencie Klient ma możliwość wglądu, poprawienia oraz usunięcia swoich danych osobowych- logując się na swoje konto w panelu sprzedaży B2B.
2. Administrator danych osobowych jest upoważniony do przekazania imienia i nazwiska oraz adresu, telefonu, czy adresu e-mail Klienta na rzecz osoby trzeciej wyłącznie w celu dostarczenia produktu do Klienta (na przykład operatorów systemów płatności, naszej firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej S.A.).
3. Gdy Klient jest zarejestrowanym użytkownikiem, może uzyskać dostęp do informacji poprzez zalogowanie się na konto Klienta w panelu sprzedaży B2B. W tym miejscu może wyświetlić szczegóły dotyczące swoich zamówień zarówno historycznych jak i bieżących oraz zarządzać swoimi danymi teleadresowymi.
4. Klient jest zobowiązany do poufnego obchodzenia się z osobistymi danymi dostępu i nieudostępniania ich osobom trzecim. Firma SPORTVIDA SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie hasła, chyba że niewłaściwe użycie nastąpiło z naszej winy.
5. Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.
7. Przez bezpieczeństwo informacji w systemie rozumie się zapewnienie:
      a) Poufności informacji (uniemożliwienie dostępu do danych osobom trzecim).
      b) Integralności informacji (uniknięcie nieautoryzowanych zmian w danych).
      c) Dostępności informacji (zapewnienie dostępu do danych, żądanym przez Klienta)

IV. INFORMACJE W ZAKRESIE RODO:

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest SPORTVIDA SP. Z O.O. 41-208 Sosnowiec, ul. Inwestycyjna 7B,
  NIP: 222 091 31 17 REGON: 381366088 KRS: 0000749698
 2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych przez e-mail:  b2b@sportvida.eu bądź korespondencyjnie na adres siedziby SPORTVIDA SP. Z O.O.
 3.  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez SPORTVIDA SP. Z O.O. w następujących celach:
  1. Wykonania lub zawarcia umowy, której jesteście Państwo stroną lub do podjęcia działań zmierzających do zawarcia takiej umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
  2. Marketingowych po wyrażeniu stosownych zgód (np. przesłanie oferty handlowej, newslettera lecz tylko po otrzymaniu Państwa wcześniejszej zgody)
  3. Realizacji Państwa zamówień, dostaw towarowych i wszelkich procesów związanych z dostarczaniem zamówionego przez Państwa towaru.
 1.  Zakres gromadzonych danych osobowych gromadzonych przez SPORTVIDA SP. Z O.O.
  1. Imię i nazwisko
  2. Nazwa podmiotu gospodarczego
  3. Adres podmiotu gospodarczego
  4. Numer telefonu
  5. Adres e-mail
  6. Numer NIP/VAT UE
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez czas niezbędny do celu przetwarzania:

a) w przypadku wykonania lub zawarcia umowy, której jesteście Państwo stroną lub do podjęcia działań zmierzających do zawarcia takiej umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą oraz realizacji Państwa zamówień, dostaw towarowych i wszelkich procesów związanych z dostarczaniem zamówionego przez Państwa towaru będzie to okres niezbędny do realizacji umowy oraz wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez SPORTVIDA SP. Z O.O. (w szczególności: zamówień, dostaw, usług posprzedażowych, serwisowych, informacyjnych) lub okres związany z posiadaniem aktywnego dostępu do naszej platformy B-2-B lub właściwymi regulacjami prawnymi jak ustawowy okres przechowywania dokumentów sprzedaży i zakupów

b) w zakresie w jakim SPORTVIDA SP.Z O.O.. przetwarza treści w celach marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgód nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanych przed jej wycofaniem.

 1.  Państwa dane osobowe będą przekazane firmom kurierskim i spedycyjnym, podmiotom świadczącym na rzecz SPORTVIDA SP. Z O.O. usługi marketingowe, księgowe oraz prawne, dostawcom usług IT, instytucjom finansowym i kredytowym, organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu SPORTVIDA SP. Z O.O. na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 2. Posiadają Państwo prawo do:
  1. Dostępu do Państwa danych osobowych
  2. Sprostowania Państwa danych osobowych
  3. Usunięcia Państwa danych osobowych
  4. Ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych
  5. Przenoszenia Państwa danych osobowych
  6. Sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

   Swoje prawa mogą Państwo realizować poprzez wysłanie stosownego żądania na adres mailowy: b2b@sportvida.eu lub listem poleconym na adres SPORTVIDA SP. Z O.O.
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Brak woli podania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy, w szczególności brakiem możliwości realizowania Państwa zamówień i dostaw towarów lub podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia i wykonania.
 4. Informujemy również, że:

SPORTVIDA SP.Z O.O. jako Administrator- dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.